Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/1/2018

Data publikacji: 25 września 2018  Drukuj 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” wdrażająca Rybacką Lokalną Strategię Rozwoju na terenie gmin: Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Turawa, Zębowice, Ozimek informuje, że planuje realizację zadania pt. „Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką”

z zakresu:

Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultur, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Zakres tematyczny operacji na jakie prowadzony jest nabór:

Przedsięwzięcie 2.4.1: Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką


Operacja realizuje LSR dla RLGD „Opolszczyzna” poprzez następujące cele:

Cel ogólny 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” 

Cel szczegółowy 2.4 Wypromowana specyfika obszaru RLGD „Opolszczyzna” związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką

Przedsięwzięcie 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba stworzonych systemów promocji

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostanie następujący wskaźniki produktu:

– Liczba stworzonych systemów promocji –   1 szt.


Realizacja operacji będzie obejmowaćwyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie funkcjonowania Zamawiającego, w tym:

 1. Produkcję 11 filmów promocyjnych (ok. 2-3 minutowych) obiektów związanych z tradycją i kulturą rybacką na terenie poszczególnych gmin objętych LSR. Zadanie obejmuje:
 • stworzenie scenariusza do 11 filmów
 • wykonanie zdjęć do filmów (szacowana liczba dni zdjęciowych – 11 dni), zawierających m.in. wywiady z osobami związanymi z tradycją i kulturą rybacką,
 • montaż zdjęć,
 • udźwiękowienie filmu (w tym pokrycie kosztów praw autorskich do podkładu muzycznego),
 • wykonanie oprawy graficznej filmów, zapewniającej spójność poszczególnych odcinków.

2. Produkcję filmu promującego obiekty związane z tradycją i kulturą rybacką z terenu objętego LSR RLGD “Opolszczyzna” (czas trwania do 15 minut). Zadanie obejmuje:

 • stworzenie scenariusza do filmu. Scenariusz powinien uwzględniać przedstawienie zmian obszaru RLGD oraz obiektów związanych z tradycją i kulturą rybacką w okresie 10 lat funkcjonowania RLGD, tj. od 2009 r.
 • wykonanie zdjęć do filmu zawierających m.in. wywiady z osobami związanymi z tradycją i kulturą rybacką,
 • montaż zdjęć
 • udźwiękowienie filmu (w tym pokrycie kosztów praw autorskich do podkładu muzycznego)
 • wykonanie oprawy graficznej do filmu, zapewniającej spójność z poszczególnymi odcinkami opisanymi w pkt. 1.
 • Przetłumaczenie tekstów z filmu na język angielski i umieszczenie napisów angielskich w filmie.

3. Emisję filmu, o którym mowa w pkt. 2 w lokalnej TV (min 2 emisje).

Planowany termin realizacji operacji – XI.2018-VI.2019

Uwagi dodatkowe dot. filmów opisanych w pkt. 1 i 2.

– Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” będzie uczestniczyła w procesie produkcji filmów poprzez bieżące konsultacje, wskazanie istotnych miejsc i instytucji, które należy uwzględnić w filmach, zatwierdzanie poszczególnych filmów.

——————————————————————————————————————-

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: do 50 tys. złotych. Ostateczna wysokość środków przeznaczona na operację zostanie określona po dokonaniu stosowanych zapytań ofertowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

——————————————————————————————————————

Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Opolszczyzna” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgropolszczyzna.pl, nie zgłosi do RLGD „Opolszczyzna” zamiaru realizacji takiej operacji.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna” w formie papierowej (1 egz.). w terminie od 25 września do 25 października 2018 bezpośrednio w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w Opolu przy ul. Zajączka 7/1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

„Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 7 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 06.09.2016r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii       rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.2016.1435), tj. o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

– jednostką samorządu terytorialnego lub,

– jednostką organizacyjną podległą jednostce samorządu terytorialnego lub,

– organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

We wszystkich przypadkach dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia są odpowiednie zapisy w dołączonym do zgłoszenia statucie.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące dla zadania stanowią Załącznik 2a do „Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” i są dostępne na stronie www.lgropolszczyzna.pl

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi: 89 punktów. 

Minimalna liczba punktów stanowiąca warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania, wynosi 40% wartości maksymalnej, tj. 35 punktów (zaokrąglenie liczby punktów do liczby całkowitej w dół).

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”: www.lgropolszczyzna.pl oraz do wglądu w Biurze RLGD „Opolszczyzna”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze RLGD „Opolszczyzna” w Opolu przy ul. Zajączka 7/1 oraz pod numerem telefonu 535 797 544 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.


				

		

Tagi

left
right
right