Legislacja

Data publikacji: 19 lutego 2024  Drukuj 

Przepisy i rozporządzenia dotyczące nowego programu wspierającego sektor rybacki – Fundusze Europejskie dla Rybactwa.


Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla rybactwa


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1-4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 października 2023 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu wniosków o płatność i terminów ich składania w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. (tzw. rozporządzenie ramowe)

Rozporządzenie PE i Rady UE nr 2021/1139 z 7 lipca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury


Strategia komunikacji

Księga wizualizacji programu, oznakowania, tablice, itp.


Więcej informacji o nowym Programie Fundusze dla Rybactwa znajduje się na stronie dedykowanej programowi:

left
right
right