Dotacje   |   Operacje własne

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/2/2023

Data publikacji: 20 czerwca 2023  Drukuj 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”

wdrażająca Rybacką Lokalną Strategię Rozwoju na terenie gmin: Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Turawa, Zębowice, Ozimek informuje, że planuje realizację zadania pt. „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 2023”

z zakresu:

Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultur, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego  w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Zakres tematyczny operacji na jakie prowadzony jest nabór:

Przedsięwzięcie 2.4.2: Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD


Operacja realizuje LSR dla RLGD „Opolszczyzna” poprzez następujące cele:

Cel ogólny 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” 

Cel szczegółowy 2.4 Wypromowana specyfika obszaru RLGD „Opolszczyzna” związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką

Przedsięwzięcie 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promujących specyfikę obszaru

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostanie następujący wskaźniki produktu:

 Liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promujących specyfikę obszaru –  1 szt.


Realizacja operacji będzie obejmować: Organizację wydarzenia promocyjnego pod nazwą „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego” w dniach 7-8 października 2023 r. na Zamku Książęcym w Niemodlinie.

Zadanie obejmuje:

A. Wypożyczenie niezbędnej do organizacji wydarzenia infrastruktury wraz z obsługą, tj.

 • scena wolnostojąca
 • namioty dla uczestników wraz z ławostołami
 • oświetlenie i nagłośnienie wydarzenia,
 • wynajem namiotów dodatkowych (atrakcje dodatkowe/ zaplecze)

Wynajem infrastruktury w terminie:

– montaż: 5 lub 6 października

– demontaż – 9 października

B. Zapewnienie ochrony wydarzenia

Terminy:

 • noc 6/7 października – 2 osoby
 • 7 października – 4 osoby
 • noc 7/8 października – 2 osoby
 • 8 października – 4 osoby
 • noc 8/9 października – 2 osoby

 C. Zapewnienie promocji i atrakcji wydarzenia

 • przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży w systemie ciągłym z przygotowania potraw z karpiem, w dniach 7-8 października 2023 r.
 • degustacja pizzy z karpiem,
 • warsztaty z carvingu,
 • porady dietetyczne,
 • zaprojektowanie i wydruk plakatów, banerów, postów do Internetu promujących wydarzenie,
 • usługa konferansjerska
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej z wydarzenia. 

Planowany termin realizacji operacji – 7-8 października 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: do 60 tys. złotych, w tym kwota dofinansowania do 50 tys. złotych (jako 85% kwoty kosztów kwalifikowalnych).  Ostateczna wysokość środków przeznaczona na operację oraz szczegółowy zakres poszczególnych zadań zostaną określone po dokonaniu stosowanych zapytań ofertowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Opolszczyzna” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgropolszczyzna.pl, nie zgłosi do RLGD „Opolszczyzna” zamiaru realizacji takiej operacji.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna” w formie papierowej (1 egz.). w terminie od 21 czerwca do 20 lipca 2023 bezpośrednio w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w Opolu przy ul. Zajączka 7/1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

„Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 7 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 06.09.2016r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii       rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.2016.1435), tj. o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

– jednostką samorządu terytorialnego lub,

– jednostką organizacyjną podległą jednostce samorządu terytorialnego lub,

– organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

We wszystkich przypadkach dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia są odpowiednie zapisy w dołączonym do zgłoszenia statucie.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące dla zadania stanowią Załącznik 2a do „Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” i są dostępne na stronie www.lgropolszczyzna.pl

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi: 89 punktów. 

Minimalna liczba punktów stanowiąca warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania, wynosi 40% wartości maksymalnej, tj. 35 punktów (zaokrąglenie liczby punktów do liczby całkowitej w dół).

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”: www.lgropolszczyzna.pl oraz do wglądu w Biurze RLGD „Opolszczyzna”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze RLGD „Opolszczyzna” w Opolu przy ul. Zajączka 7/1 oraz pod numerem telefonu 535 797 544 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

Tagi

left
right
right