Aktualności   |   Informacje wstępne
Data publikacji: 09 lutego 2024

Fundusze dla rybactwa

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Na co?

 • wzmocnienie zrównoważonej działalności połowowej
 • ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych
 • promocja zawodu rybaka, wspieranie rozwoju i upowszechnianie systemu kształcenia w zawodzie rybaka oraz w zawodach pokrewnych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych dla sektora rybackiego
 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa
 • podnoszenie rentowności gospodarstw rybackich przez różnicowanie ich dochodów oraz poprawę pozycji rynkowej rybaków w łańcuchu dostaw
 • zwiększenie efektywności energetycznej w rybactwie i zmniejszenie emisji CO2
 • modernizacja statków rybackich i poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania działalności rybackiej na środowisko
 • poprawa infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku
 • zapewnienie w portach odpowiednich urządzeń do odbioru utraconych i zużytych narzędzi połowowych oraz odpadów morskich wyłowionych z morza
 • wspieranie systemu skutecznej kontroli rybołówstwa
 • pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych danych rybackich
 • rekompensaty za szkody wyrządzone przez chronione ssaki morskie
 • zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury
 • budowa obiektów chowu lub hodowli ryb, zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, urządzeń technicznych, nowoczesnych nisko- lub zeroemisyjnych środków transportu niezbędnych do przewozu produktów akwakultury, oraz materiału obsadowego
 • różnicowanie dochodów gospodarstw akwakultury przez dywersyfikację działalności podstawowej
 • zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw akwakultury m.in. przez modernizację i unowocześnienie ich infrastruktury oraz poprawę efektywności energetycznej gospodarstw rybackich
 • promocja akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, w tym w ramach działalności uzupełniającej dochody z rybactwa, jak tworzenie i rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe obszarów zależnych od rybactwa, czy działalności związanej z niebieską gospodarką
 • zapewnienie wymiany pokoleniowej w rybactwie
 • propagowanie wiedzy o morzu
 • zapewnienie nadzoru morskiego i współpracy straży przybrzeżnej

Dla kogo?

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
 • administracji.

Formy wsparcia

dotacje

 Budżet programu

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 to blisko 732 mln euro.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Alokacja z EFMRA – 512 387 953,00 euro

Środki krajowe – 219 594 837 euro

Łącznie – 731 982 790,00 euro

 Zasięg terytorialny

Cała Polska

Jakie będą efekty programu?

Operacje realizowane przez beneficjentów programu przyczynią się do poprawy odporności i stabilności sektora rybackiego m.in. przez poprawę konkurencyjności i rentowności podmiotów działających w branżach rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa oraz branż z nimi powiązanych.

Wsparcie finansowe które będzie udzielane w ramach programu przyniesie także zbiorową korzyść dla lokalnych społeczności na przykład przez popularyzację produktów rybnych, zróżnicowanie dochodów mieszkańców tradycyjnie utrzymujących się z rybactwa czy, jak w przypadku terenów nadmorskich wkład programu w zbalansowanie i poprawę stanu floty rybackiej.

Program oddziaływać będzie także na ogół społeczeństwa na przykład przez realizację operacji z zakresu poprawy stanu środowiska i stanu wiedzy na jego temat.

 Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Wszystko, co istotne, znajdziesz na stronie www.rybactwo.gov.pl.

Zapraszamy także na profile programu na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz playlistę programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube:

FacebookFundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
LinkedinFundusze Europejskie dla Rybactwa
InstagramFundusze Europejskie dla Rybactwa
YoutubeFundusze Europejskie dla Rybactwa  

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – minister właściwy ds. rybołówstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30 
00-930 Warszawa  
Departament Rybołówstwa 
tel. 22 623 29 72 
e-mail: sekretariat.dr@minrol.gov.pl 

Departament Pomocy Technicznej

– w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna oraz informacji i promocji 
tel. 22 623 16 37 
e-mail: sekretariat.pt@minrol.gov.pl  

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala

ul. Poleczki 33 
02-822 Warszawa 
tel. 800 38 00 84, 22 595 06 11 
e-mail: info@arimr.gov.pl 

Departament Wsparcia Rybactwa 

– w zakresie priorytetów 1-4 
tel. 22 318 46 70 

Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej 
– w zakresie priorytetu 5 Pomoc techniczna
tel. 22 595 07 00 

ODDZIAŁY REGIONALNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
Sekretariat – tel. 71 369 74 00

e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny

ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
Kancelaria – tel. 56 619 83 00
e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

Lubelski Oddział Regionalny

Elizówka

ul. Szafranowa 6

21-003 Ciecierzyn

Kancelaria – tel. 81 756 88 20

faks: 81 756 39 41

Sekretariat – tel. 81 756 88 10

e- mail: lubelski@arimr.gov.pl

Lubuski Oddział Regionalny

Al. Zjednoczenia 104

65-120 Zielona Góra

Kancelaria – tel. 68 329 27 00

faks: 68 451 94 49

e-mail: lubuski@arimr.gov.pl

Łódzki Oddział Regionalny

Al. Piłsudskiego 84

92-202 Łódź

Sekretariat – tel. 42 675 67 00/10

e-mail: lodzki@arimr.gov.pl

Małopolski Oddział Regionalny

ul. Promienistych 1

31-481 Kraków

Sekretariat – tel. 12 629 80 30/50

e-mail: malopolski@arimr.gov.pl

Mazowiecki Oddział Regionalny

Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa

tel. 22 536 57 08, 22 536 57 48

faks: 22 860 29 85

e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl

Opolski Oddział Regionalny

ul.  Wrocławska 170 G     

45-836 Opole

Kancelaria – tel. 77 401 84 22

e-mail: opolski@arimr.gov.pl

Podkarpacki Oddział Regionalny

al. Tadeusza Rejtana 36

35-310 Rzeszów

Punkt Obsługi Klienta – tel. 17 875 60 00
faks: 17 864 25 50

e-mail: podkarpacki@arimr.gov.pl

Podlaski Oddział Regionalny

ul. Nowa 2

18-400 Łomża

Sekretariat – tel. 86 215 63 11,  86 215 63 12

faks:  86 216 45 13

e-mail: podlaski@arimr.gov.pl

Pomorski Oddział Regionalny

ul. Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

tel. 58 668 60 00

pomorski@arimr.gov.pl

Śląski Oddział Regionalny

ul. Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa

Sekretariat – tel. 34 378 28 00

faks: 34 324 94 28

e-mail: slaski@arimr.gov.pl

Świętokrzyski Oddział Regionalny

ul. Warszawska 430

25-414 Kielce

Sekretariat – tel. 41 349 09 00

e-mail: swietokrzyski@arimr.gov.pl

Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny

ul. Św. Wojciecha 2

10-038 Olsztyn

Sekretariat – tel. 89 521 09 20
faks: 89 522 98 25
e-mail: warminsko_mazurski@arimr.gov.pl

Wielkopolski Oddział Regionalny

ul. Strzeszyńska 36

60-479 Poznań

Sekretariat – tel. 61 84 53 833

faks:. 61 840 06 93

e-mail: wielkopolski@arimr.gov.pl

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

Plac Brama Portowa 1

70-225 Szczecin

tel. 91 469 84 00/01

faks: 91 439 47 63

e-mail: zachodniopomorski@arimr.gov.pl

Tagi

left
right
right