Członkowie grupy   |   Sektor publiczny

Gmina Świerczów

Data publikacji: 31 sierpnia 2023  Drukuj 

Gmina Świerczów położona jest w środkowo-północnej części województwa opolskiego. Zajmuje obszar o powierzchni 110,3 km2 w kompleksie lasów stobrawsko-turawskich. W skład gminy wchodzi 11 wsi sołeckich, które zamieszkuje 3 239 osób.

W ogólnej powierzchni gminy 65% stanowią użytki rolne, 25% zajmują lasy i tereny zadrzewione a 2,4% to stawy hodowlane, których całkowita powierzchnia wynosi 267 ha. Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z pracy w rolnictwie. Istnieje 490 gospodarstw prywatnych, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok. 7 ha. Ta średnia nie dotyczy licznych gospodarstw rybackich, których w gminie Świerczów jest dużo i mają duże stawy hodowlane.

     Geograficznie obszar gminy leży na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Równiny Opolskiej w makroregionie Niziny Śląskiej. Wysokość bezwzględna terenu waha się od 140 m. n.p.m. do 180 m n.p.m. Osią morfologiczną gminy jest dolina Stobrawy. Są to tereny płaskie o spadku nie przekraczającym 0,5-1%. Środkową i północną część gminy stanowi wysoczyzna plejstoceńska. Jej płaska powierzchnia z łagodnymi kulminacjami wznosi się nad doliną Stobrawy o 10-15 m.jest to środkowy fragment Wzgórz Świerczowskich.
W zachodniej części gminy zaznaczają się odcinki dolin Potoku Minkowskiego i Stobrawy. Teren charakteryzuje się urozmaiconą i żywą rzeźbą terenu.

    Znaczne urozmaicenie terenu stanowią wydmy, występujące pojedyńczo lub w zespołach osiągające wysokości względne 10 m. Największy zespół wydm biegnie wzdłuż północno-zachodniego skraju doliny Stobrawy.

Warunki klimatyczne

     Teren gminy leży w rejonie klimatów podgórskich nizin i kotlin i należy do najcieplejszych w Polsce.
    Średnia długość okresu bez przymrozków wynosi 189 dni. Pierwsze przymrozki wystepują przeważnie 27 października , a ostatnie 21 kwietnia. 

  • średnia roczna temperatura wynosi  9 stopni Celcjusza,
  • średnia suma opadów osiąga wartość 650 mm,
  • długość okresu wegetacyjnego 210-220 dni
  • pokrywa śnieżna zalega około 50 dni 

Tagi

left
right
right