Aktualności

Walne Zebranie Członków

Data publikacji: 05 czerwca 2024  Drukuj 

Zarząd Grupy Rybackiej “Opolszczyzna” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. w Niemodlinie, w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej (Niemodlin ul. Mikołaja Reja 1).

Pierwszy termin: godz. 12:30, drugi termin: 12:45.

Program spotkania wygląda następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2023 r.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2023 r. (uchwała)
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za za 2023 r.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.  (uchwała)
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2023 r.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2023 r. (uchwała)
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. (uchwała)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego za 2023 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2023 r.

CZĘŚĆ WYBORCZA (IV kadencja: 2024 – 2029 /Zarząd, Komisja Rewizyjna)

18. Otwarcie części wyborczej i przedstawienie informacji na temat upływającej kadencji  poszczególnych organów.
19. Zaproszenie wszystkich członków do dyskusji na temat mijającej kadencji.
20. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu nowej kadencji
21. Wybór Zarządu nowej kadencji: Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu
22. Zgłaszanie  kandydatów do Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

 • Wybór członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW GRUPY RYBACKIEJ„OPOLSZCZYZNA”

23. Przedstawienie zmian Statutu grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.
25. Przedstawienie zmian Regulaminu Świadczeń.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń.

27. Konsultacje LSR.
28. Wolne wnioski. 
29. Zamknięcie obrad.  

Tagi

left
right
right