Członkowie grupy   |   Sektor publiczny

Gmina Murów

Data publikacji: 31 sierpnia 2023  Drukuj 

Gmina Murów leży w północnej części powiatu opolskiego. Graniczy od strony północnej i wschodniej z gminami powiatu Kluczborskiego tj. gm. Wołczyn, Kluczbork i Lasowice Wielkie, od południa z gminą Łubniany i Dobrzeń Wielki, oraz od zachodu z gminą Pokój.

Powierzchnia gminy wynosi 159,7 km co stanowi 1,7 % powierzchni województwa. W skali województwa opolskiego Murów zajmuje 22 miejsce pod względem wielkości obszaru gminy. Przeciętna wielkość gminy w województwie wynosi 131,3 km. Gmina Murów położona jest w strefie rolno-leśnej województwa opolskiego – kompleksie Borów Stobrawsko-Turawskich. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy zajmujące 75,0 % ogółu gruntów. Użytki rolne stanowią 20,2 %, a pozostałe grunty (osiedlowe, komunikacyjne, wody, nieużytki) – 4,8 % (Wg stanu w dniu 1.I.1999r. – Dane Starostwa Powiatu Ziemskiego w Opolu).

Uzupełniającą funkcją gospodarczą jest przemysł. Głównym użytkownikiem gruntów rolnych jest gospodarka indywidualna. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest głównie na chów trzody chlewnej i bydła oraz uprawę roślin o niewielkich wymaganiach glebowych. Funkcja przemysłowa na obszarze gminy reprezentowana jest głównie przez zakłady branży drzewnej. Gmina koncentruje urządzenia i placówki usługowe o znaczeniu lokalnym (usługi podstawowe).

Gmina Murów ciąży w swych powiązaniach funkcjonalnych ku siedzibie powiatu w mieście Opolu, ogniskującym funkcje usługowe w wymiarze regionalnym, subregionalnym i wyspecjalizowanym (usługi wyższego rzędu – szkolnictwo wyższe, szkolnictwo ponadpodstawowe, lecznictwo zamknięte i specjalistyczne, administracja specjalna, sądownictwo, kultura i sztuka i in.).

Tagi

left
right
right