OODR Łosiów

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Państwowa jednostka organizacyjna podległa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 11 stycznia 2024