Podsumowanie naborów i operacji własnych

Data publikacji: 29 sierpnia 2023  Drukuj 

P. 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

P. 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

P. 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

P. 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

P. 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

P. 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

P. 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

P. 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

P. 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

P. 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

P. 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie

Tagi

left
right
right